Obecné zastupiteľstvo
O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Spoločný obecný úrad....
Zverejňovanie....
Verejné obstarávanie....
Správne konania
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Šport....
Spoločenská rubrika....
Orgány verejnej správy
Civilná ochrana....
Požiarna ochrana....
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Video
SpravodajstvoPočet zobrazení: 3192          tlačiť článok

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo jelongchamp saczastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končíSac Louis Vuitton Pas Cherzložením sľubu poslancov novozvoleného obecného Sac Louis Vuitton Pas Cherzastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:sac longchamp

  • starostu,tn pas cher
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,nike air
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolenýhogan rebel,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.nike scarpeObecné zastupiteľstvo v obci Jalšovík má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatnýchsac a main longchamporgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §new balance shoes11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v Louis Vuitton Sito Ufficialespojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.


Súvisiace odkazy: Štatút obce, Starosta, Zástupca starostu, Poslanci OZ, Komisie pri OZ, Hlavný kontrolór, Rokovací poriadok, Zasadnutia OZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Rozpočet obce, Základné údaje, Záverečný účet obce, PHSR 2007-2013, PHSR 2015-2023,