O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Spoločný obecný úrad....
Zverejňovanie....
Verejné obstarávanie....
Správne konania
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Šport....
Spoločenská rubrika....
Orgány verejnej správy
Civilná ochrana....
Požiarna ochrana....
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Video
SpravodajstvoPočet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 01/2011


Obec Jalšovík v súlade s ustanovením § 6 ods. j zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5, 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík

č. 1/2011

O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Jalšovík

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

1. Obecné zastupiteľstvo v Jalšovíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravuje podrobné podmienky ukladania dane z nehnuteľností.

2. Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb

Článok 2

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Základ dane

1. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy je:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je 0,2967 €/m2 (príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

b) trvalé trávnaté porasty 0,0637 €/m2 (príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady)

c) záhrady 1,3277 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady )

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,0995 €/m2 (určuje správca dane)

e) zastavané plochy a nádvoria 1,3277 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady )

f) stavebné pozemky 13,2775 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

g) ostatné plochy 1,3277 €/m2 (príloha č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

§ 3

Sadzba dane

Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,35 % zo základu dane

b) trvalé trávne porasty vo výške 0,35 % zo základu dane

c) záhrady vo výške 0,35 % zo základu dane

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,35 % zo základu dane

e) zastavané plochy a nádvoria 0,35 % zo základu dane

f) stavebné pozemky zo 0,35 % základu dane

g) ostatné plochy 0,35 % zo základu dane

Článok 3

DAŇ ZO STAVIEB

§ 4

Sadzba dane

1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,046 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,046 €/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky

c) 0,149 €/m2 za samostatne stojace garáže

d) 0,182 €/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

e) 0,365 €/m2 stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie, administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

f) 0,149 €/m2 ostatné stavby.

2. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,03 €/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok 4

VYRUBOVANIE DANE

§ 5

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Článok 5

PLATENIE DANE

§ 6

Správca dane určuje platenie vyrubenej dane takto:

1. Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.05. a do 31.8. bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.

2. Daň nižšia ako 30 € je splatná naraz a to do 31.05. bežného roka, za ktorý sa vyrubuje.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

§ 7

1. Obecné zastupiteľstvo v Jalšovíku sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti uznieslo dňa 12.12.2011 uznesením č. 40/2011. V ostatnom sa správca dane riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Zároveň sa ruší VZN č. 3/2010.

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

Deň vyvesenia: 13.12.2011.

 

Vladimír Balko
starosta obce