O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Spoločný obecný úrad....
Zverejňovanie....
Verejné obstarávanie....
Správne konania
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Šport....
Spoločenská rubrika....
Orgány verejnej správy
Civilná ochrana....
Požiarna ochrana....
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Video
SpravodajstvoPočet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 01/2015


Obec Jalšovík v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík

č. 1/2015

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom.

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1. Obec Jalšovík týmto všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a programom obce podrobnosti o:

 • nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
 • spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce,
 • nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území obce,
 • nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom na území obce,
 • spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce, najmä zberu elektro odpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov,
 • spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na území obce,
 • spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce,
 • spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce.

2. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov, ktorí si plnia povinnosti podľa zákona o odpadoch vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadov individuálne, tretej osoby podľa § 44 zákona o odpadoch a osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie niektorej z činností nakladania s odpadom.

Článok 2

Hierarchia odpadového hospodárstva

1. V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

2. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch alebo osobitný predpis.

Článok 3

Program odpadového hospodárstva

1. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

2. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnené bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo DSO alebo s nimi nakladá na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.

3. Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou alebo s viacerými obcami na základe uzatvorenej spolupráce.

4. Obec je povinná schválený program zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.

Článok 4

Vymedzenie základných pojmov

1. Na účely nariadenia sa rozumie:

 • biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom - všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny komunálne odpady podľa katalógu odpadov.
 • biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého pôvodcom nie je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
 • biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov.
 • distribútorom pneumatík - fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
 • drobným stavebným odpadom - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok drobné stavebné odpady.
 • držiteľom odpadu - pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
 • držiteľom starého vozidla - osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.
 • Elektro odpadom - elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
 • Elektro odpadom z domácností – elektro odpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektro odpad z domácností. Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, ktorý je zložkou komunálnych odpadov z triedeného zberu je súčasťou elektro odpadu z domácností.
 • elektrozariadeniami - zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
 • historickým elektro odpadom – elektro odpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. augusta 2005.
 • harmonogramom vývozu - podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci, ktorého súčasťou je určenie intervalov na zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek.
 • jedlými olejmi a tukmi - jedlé oleje a tuky z domácností.
 • kalendárovým zberom - zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý určí obec v nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred prostredníctvom [miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce].
 • komunálnymi odpadmi / KO /- odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane cintorínov, ktoré sú majetkom obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
 • množstvovým zberom - zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
 • nakladaním s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
 • nebezpečnou látkou - látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa kritériá stanovené v časti 2 až 5 prílohy I Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. Decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
 • nebezpečným odpadom - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc v platnom znení.
 • objemným odpadom - komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu.
 • odpadom - hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi.
 • odpadovou pneumatikou - pneumatika, ktorá je odpadom.
 • oprávnenou osobou - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a zároveň má živnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.
 • OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch.
 • odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok - odpad z oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce nebezpečné časti, drevo obsahujúce nebezpečné látky.
 • pôvodcom odpadu - každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 • rodinným domom - budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
 • spätným zberom elektro odpadu - odobratie elektro odpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia - pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektro odpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prípade veľmi malého elektro odpadu a elektro odpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
 • spätným zberom odpadových pneumatík - bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
 • stanovišťom zbernej nádoby - miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.
 • starým vozidlom - vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
 • systémom zberu odpadov - určenie počtu a veľkosti zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedenú zložku komunálneho odpadu, interval ich vývozu a ich umiestnenie na území obce.
 • triedením odpadov - delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 • triedeným zberom - zber vytriedených odpadov.
 • triedeným zberom komunálnych odpadov - činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 • treťou osobou - podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorému bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.
 • veľmi malým elektro odpadom – elektro odpad s vonkajším rozmerom najviac 25 centimetrov.
 • vyhradeným prúdom odpadu - odpad z vyhradeného výrobku.
 • vytriedenou zložkou komunálneho odpadu - vytriedená zložka, ktorá neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 • zákonom o miestnych daniach - zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
 • zberom odpadu - zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
 • zbernou nádobou - typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner príp. vrece, kam držiteľ odpadu medzi intervalmi odvozu odpad (vytriedenú zložku komunálneho odpadu) ukladá.
 • zberným dvorom - zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.
 • zberným miestom elektro odpadu - miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektro odpad alebo elektro odpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektro odpadu.
 • zmesovým komunálnym odpadom - nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 • zložkou komunálnych odpadov – časť komunálnych odpadov, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

Článok 5

Stanovište zberných nádob

1. Zberné nádoby sa umiestňujú na miestach k tomu určeným, a to na trvalých alebo náhradných stanovištiach zberných nádob.

2. Stanovištia zberných nádob sa zriaďujú tak, aby:

a/ vyhovovali hygienickým, protipožiarnym, bezpečnostným a estetickým požiadavkám

b/ aby bol zabezpečený prístup vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľností

c/ aby bol zabezpečený prístup vozidlám zabezpečujúcim prepravu komunálnych odpadov

3. Stanovištia zberných nádob na verejnom priestranstve zriaďuje na vlastné náklady Obec Jalšovík alebo so súhlasom obce pôvodca alebo držiteľ odpadu na vlastné náklady.

4. V prípade vzniku okolností, ktoré znemožnia alebo sťažia prístup k stanovišťu, je pôvodca alebo držiteľ odpadu povinný sa postarať o náhradné stanovište.

Článok 6

Zberné nádoby

1. Zber odpadu na území obce Jalšovík sa vykonáva do zberných nádob určených týmto nariadením, a to:

 • 110 l nádoby z pozinkovaného plechu, 120 l nádoby plastové, 1100 l nádoby z pozinkovaného plechu,
 • 1100 l nádoby z pozinkovaného plechu, resp. plastové nádoby / označené farebne, resp. symbolmi/ a vrecia pre triedený zber zložiek KO.

2. Zberné nádoby môžu byť vo vlastníctve Obce Jalšovík, právnickej osoby, s ktorou má Obec Jalšovík uzatvorený zmluvný vzťah na zber a prepravu komunálneho odpadu, vo vlastníctve pôvodcu alebo držiteľa odpadu, prípadne môžu byť zberné nádoby v prenájme.

3. Pôvodca alebo držiteľ komunálneho odpadu je povinný:

a/ umiestniť zberné nádoby mimo verejného priestranstva

b/ v deň prepravy v zmysle stanoveného harmonogramu / najneskôr do 7,00 hod. /vyložiť zberné nádoby k zvozovej trase a po ich vyprázdnení znova uložiť mimo verejného priestranstva.

4. Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných priestranstvách je povinný

a) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, a odvoz za účelom materiálneho zhodnotenia,

b) pre zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu zabezpečiť zberné nádoby a ich odvoz za účelom zneškodnenia.

Článok 7

Práva a povinnosti obce

1. Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce Jalšovík a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá Obec Jalšovík s výnimkami, ktoré ustanovuje zákon o odpadoch.

2. Na území obce môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi iba oprávnená osoba.

3. Výber osoby oprávnenej na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetky druhy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov spadá výlučne do pôsobnosti Obce Jalšovík, ktoré rozhoduje o výbere oprávnenej osoby, s ktorou uzatvorí zmluvu na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, za ktoré zodpovedá.

4. Obec Jalšovík zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov:

4.1. zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obce,

4.2. zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

4.2.1. jedlých olejov a tukov

4.2.2. biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene

4.3. zabezpečuje a vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo

4.4. Umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, tretej osobe alebo príslušnej OZV pre daný vyhradený prúd odpadu na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektro odpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,

4.5. Umožňuje OZV pre obaly, s ktorou má Obec Jalšovík uzatvorenú zmluvu, na náklady OZV, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch

4.6. Zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia

5. Obec Jalšovík určuje počet a objem zberných nádob, interval odvozu vyzbieraných odpadov a stanovištia zberných nádob alebo vriec na zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálnych odpadov, t.j. papier, plasty, kovy a sklo.

6. Obec Jalšovík na svojom webovom sídle (internetovej stránke) zverejní do 10 dní odo dňa účinnosti nariadenia harmonogram vývozu.

7. Množstvový zber odpadu na území mesta zavedie Obec Jalšovík pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá o jeho zavedenie požiada a splní podmienky - preukáže, že:

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,

b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Preprava množstvového zberu sa vykonáva minimálne raz za 14 dní, pričom termín prepravy si žiadateľ dohodne s oprávnenou organizáciou, ktorá má s Obcou Jalšovík uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu a prepravy komunálneho a drobného stavebného odpadu.

8. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Obcou Jalšovík a OZV je Obec Jalšovík povinná požiadať koordinačné centrum o určenie, ktorá OZV zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu alebo uzatvoriť zmluvu s ďalšou OZV tak, aby bol kontinuálne zabezpečený zber odpadov z obalov a neobalov na náklady OZV.

9. Obec Jalšovík rozhoduje o výbere OZV na základe zmluvy, ktorú má uzatvorenú s oprávnenou osobou na nakladanie s daným vyhradeným prúdom triedenej zložky komunálneho odpadu.

Článok 8

Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch a nariadením.

2. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.

3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

4. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť spôsobom uvedeným v článku 19 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.

5. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinný:

5.1. zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v obci,

5.2. používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,

5.3. ukladať komunálne odpady alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu na účely ich zberu na miesta určené Obcou Jalšovík,

5.4. pri zbere umiestniť zbernú nádobu maximálne [2 metre] od okraja vozovky tak, aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej nádoby,

5.5. zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovište zberných nádob,

5.6. po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej nádoby,

5.7 ukladať odpady len do zberných nádob na to určených,

5.8. zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov,

5.9. v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady,

5.10. v čase mimo obcou organizovaného zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, zabezpečiť jeho uloženie na určenom zbernom dvore,.

6. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie Obce Jalšovík poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

7. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

8. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

9. Zakazuje sa:

 • vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
 • znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,
 • ukladať do zberných nádob odpad a predmety, na ktoré nie sú zberné nádoby určené,
 • využívať zberné nádoby k inému účelu než k ukladaniu určených odpadov,
 • ukladať do zberných nádob odpad ak sú zberné nádoby plné,
 • ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad,
 • ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber komunálnych odpadov,
 • spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu,
 • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.

Článok 9

Povinnosti oprávnenej osoby

1. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie KO a DSO na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom

2. Oprávnená osoba je povinná:

a) disponovať príslušnými oprávneniami na vykonávanie činností vyplývajúcich z osobitných predpisov

b) nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením,

c) vypracovať a dodržiavať harmonogram zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ako aj harmonogram triedeného zberu odpadu, aktualizovať ho priebežne podľa potreby na základe požiadaviek mesta tak, aby bol zabezpečený pravidelný vývoz komunálnych odpadov a aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, alebo k znečisťovaniu stanovišťa,

d) uskutočniť náhradný zber odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu, najneskôr však do 48 hodín,

e) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne škode na majetku

f) premiestniť naplnené zberné nádoby zo stanovíšť zberných nádob na dobu potrebnú pre ich vyprázdnenie a po vyprázdnení zberných nádob umiestniť zberné nádoby na pôvodné miesto

g) pri zbere nepremiestňovať zberné nádoby z pôvodného stanovišťa a kontajnery umiestňovať tak, aby neprekážali premávke alebo chodcom,

h) okamžite odstrániť znečistenie stanovišťa, alebo komunikácie, ak k nemu došlo pri zbere komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, v prípade vzniku škody spôsobenej výkonom svojimi zamestnancami odstrániť na vlastné náklady

i) dodať plastové vrecia na triedený zber odpadov na území obce

j) minimálne 2x do roka vykonať na vlastné náklady dezinfekciu zberných nádob

k) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s obcou II. ČASŤ SYSTÉM NAKLADANIA S KO a DSO

Článok 10

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesových komunálnych odpadov

1. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

2. Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob nasledovne:

a) uplatňuje sa odvozový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov z domácností. Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu / 110 l, resp. 120l nádoby/ je umiestnený pri každom rodinnom dome, vývoz odpadov sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch v rámci harmonogramu, a to:

 • v mesiacoch január - december - 1x 14 dní

b/ Zber zmesového komunálneho odpadu v extraviláne obce Jalšovík sa zabezpečuje donáškou na zberné stanovištia s potrebným počtom a typom zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu / 1100 l nádoby /, vývoz odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch a v lokalitách v rámci celoročného harmonogramu, a to : 1x14 dní

c/ U právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľoch sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov . Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu / 110 l nádoby, resp. 1100 l nádoby / je umiestnený v areáloch , resp. v rámci vývozu vykladajú pred svoju nehnuteľnosť. Vývoz odpadov sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch v rámci harmonogramu, a to: 1x 14 dní

3. Minimálny počet zberných nádob v rodinných domoch na 1 bytovú jednotku minimálne 1 zberová nádoba 110 l / resp. 120 l na zber zmesových komunálnych odpadov s intervalom v zmysle stanoveného harmonogramu

4. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu, ktorí sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych daniach majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v danom poplatku.

5. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území obce zavedený množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať obec o zabezpečenie odvozu zmesových komunálnych odpadov.

6. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba.

7. Každý pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie.

Článok 11

Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

1. OZV, s ktorou má Obec Jalšovík uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo a kovy. Obec Jalšovík je povinná umožniť takejto OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, kovy a sklo.

2. Ak Obec Jalšovík nemá uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch so žiadnou OZV, znáša náklady na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy až do určenia OZV, ktorá zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, koordinačným centrom podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch.

3. Výlučne OZV, ktorá bola ako zmluvný partner mesta určená podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch je oprávnená vykonávať v obci Jalšovík overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu mesta (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného zberu“) u oprávnenej osoby, ktorá vykonáva v obci zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy, s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.

4. OZV uvedená v odseku 0 je oprávnená na základe overenia funkčnosti triedeného zberu vykonaného podľa odseku 0 navrhovať Obci Jalšovík a oprávnenej osobe, ktorá vykonáva na území mesta triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.

5. Ak obec alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 0, je OZV určená v odseku 0 oprávnená uhrádzať oprávnenej osobe, ktorá v meste vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť Obec Jalšovík.

6. OZV uvedená v odseku O je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto OZV.

7. Plasty

Patria sem: PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod. Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami , potravinami ), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

7.1. Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na plasty nasledovne:

a) Uplatňuje sa vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá odpady z plastov priamo v mieste vzniku do žltých plastových vriec. V zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu na Dolnom Jalšovíku pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pred Spoločenským domom.

b) Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené obaly z plastov do zberných nádob – 1100 l žlté kontajnery, resp. označené – plasty, ktoré sú umiestnené na stanovištiach – Dolný Jalšovík pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pri Spoločenskom dome. Obaly z plastov (PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

8. Sklo

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

8.1. Pre územie mesta sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na sklo nasledovne:

a) Uplatňuje sa vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá odpady zo skla priamo v mieste vzniku do zelených plastových vriec. V zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu na Dolnom Jalšovíku pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pred Spoločenským domom.

b) Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené obaly zo skla do zberných nádob – 1100 l zelené kontajnery, resp. označené – sklo, ktoré sú umiestnené na stanovištiach – Dolný Jalšovík pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pri Spoločenskom dome Zber sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu triedeného zberu a prepravy odpadu.

9. Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti) silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

9.1. Pre územie obce sa nariadením určuje zber papiera nasledovne:

a) Uplatňuje sa vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá odpady z papiera priamo v mieste vzniku do modrých plastových vriec. V zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu na Dolnom Jalšovíku pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pred Spoločenským domom.

b) Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené obaly z plastov do zberných nádob – 1100 l modré kontajnery, resp. označené – papier, ktoré sú umiestnené na stanovištiach – Dolný Jalšovík pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pri Spoločenskom dome.

10. Kovy

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami

10.1. Pre územie obce sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na kovy nasledovne:

a) Uplatňuje sa vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá odpady z kovov priamo v mieste vzniku do červených plastových vriec. V zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu na Dolnom Jalšovíku pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pred Spoločenským domom

b) Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené obaly z kovov do zberných nádob - farebne rozlíšiteľné - červené resp. označené - kovy, ktoré sú umiestnené na stanovištiach - Dolný Jalšovík pred budovou Coop Jednoty a na Hornom Jalšovíku pri Spoločenskom dome. Zber sa uskutočňuje v zmysle stanoveného harmonogramu prepravy.

11. Obec Jalšovík je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych odpadov uvedený v odsekoch 7 až 10 tak, aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci.

12. Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov musia byť označené štítkom s rozmermi minimálne 20x25cm, ktorý musí byť čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahovať údaj o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je zberná nádoba určená.

Článok 12

Triedený zber komunálnych odpadov z elektro odpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

1. Zber elektro odpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov. Zabezpečenie zberu elektro odpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad.

2. Je zakázané ukladať elektro odpad a elektro odpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.

3. Elektro odpad z domácností je možné odovzdať počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.

5. Elektro odpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektro odpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektro odpadu.

6. Zber elektro odpadov z domácností sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s Obcou.

7. Elektro odpad z domácností je možné odovzdať aj na miesto určené Obcou Jalšovík v rámci systému oddeleného zberu elektro odpadu z domácností, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.

8. Držiteľ elektro odpadu z domácností je povinný odovzdať elektro odpad

8.1.distribútorovi do spätného zberu elektro odpadu,

8.2.na miesto určené podľa odseku 7,

8.3 osobe oprávnenej na zber elektro odpadu,

8.4.zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektro odpad, okrem miest uvedených v odsekoch 0 až 0 aj na zberné miesto elektro odpadu.

9. Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území obce systém oddeleného zberu elektro odpadu z domácností musí uzatvoriť zmluvu s Obcou, v ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu.

10. Obec Jalšovík na svojom webovom sídle (internetovej stránke) zverejní do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa odseku 9 aktualizovaný harmonogram vývozu zohľadňujúci systém oddeleného zberu elektro odpadu z domácností.

Článok 13

Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektro odpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektro odpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

3. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.

4. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.

6. Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu alebo prostredníctvom zberného miesta ako je uvedené v odseku 0.

7. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s Obcou Jalšovík.

8. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené Obcou Jalšovík v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.

9. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité

9.1. prenosné batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých prenosných batérií alebo na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na ich zber,

9.2. automobilové batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov.

10. Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov musí uzatvoriť zmluvu s obcou, v ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu.

11. Obec Jalšovík na svojom webovom sídle (internetovej stránke) zverejní do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa odseku 0 aktualizovaný harmonogram vývozu zohľadňujúci systém oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov.

12. Elektro odpad z domácností sa nemôže odovzdávať iným subjektom ako oprávneným osobám (napr. pouličným výkupcom).

Článok 14

Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

Článok 15

Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Na území obce sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje systém kalendárového zberu 2 x za rok.

1.1. Objemný odpad z domácností predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na KO v obci.

 • medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, nádoby, koberce, plechové rúry, opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou KO), objemný elektro odpad, a pod.
 • medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad, autobatérie a pod.

1.2. Objemný odpad z domácností je potrebné uložiť do veľkoobjemového kontajnera umiestneného na Dolnom Jalšovíku pred budovou Coop Jednota a na Hornom Jalšovíku pri Spoločenskom dome. Odvoz objemného odpadu sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu odvozu objemného odpadu, presný dátum zberu sa občanom vždy vopred oznámi - vývesná tabuľa, webová stránka obce.

1.3. Odpady z domácností s obsahom škodlivín tvoria najmä:

 • použité batérie a akumulátory
 • odpadové motorové a mazacie oleje,
 • farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady Patria sem rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.

1.5. Presný termín zberu, stanovištia odberu, časový interval odberu i druhy odpadov, ktoré budú oprávnenou osobou odoberané sa občanom vždy vopred oznámi / vývesná tabuľa, webová stránka obce /.

Článok 16

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Pod biologicky rozložiteľný komunálny odpad spadá:

 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologický rozložiteľný odpad (ďalej len zelený odpad),
 • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky.

1. Každý pôvodca je povinný triediť zelený odpad oddelene od ostatných druhov odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných priestoroch a objektoch.

2. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu BRKO na svojom území pre obyvateľov obce, pretože obyvatelia obce kompostujú tento odpad z domácností a záhrad na svojich domácich kompostoviskách.

3. Zber BRKO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje obec.

4. Je zakázané ukladať zelený odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než mestom určené miesta.

5. Jedlé oleje a tuky môže pôvodca odpadu, fyzická osoba – nepodnikateľ odovzdať celoročne na zbernom mieste – na obecnom úrade v plastových fľašiach.

Článok 17

Šatstvo a textílie

Patrí sem: iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, príp. iné druhy textilu.

Uplatňuje sa vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá šatstvo a textílie priamo v mieste vzniku do priesvitných plastových vriec. V zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu - na Obecný úrad. Presný termín zberu a časový interval odberu sa občanom vždy vopred oznámi /vývesná tabuľa, webová stránka obce/.

Článok 18

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť na Obci Jalšovík ústne priamo na Obecnom úrade v čase prevádzkových hodín alebo písomne na adrese Obecný úrad v Jalšovíku, Dolný Jalšovík 23, 962 41 Bzovík, e-mailom na adrese: obecjalsovik@gmail.com alebo môže uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Článok 19

Drobné stavebné odpady / DSO/

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

3. Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberný dvor.

4. Dopravenie DSO na zberný dvor si zabezpečí pôvodca DSO.

6. Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.

7. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

8. Obec má právo skontrolovať pôvod DSO na tvare miesta, kde vznikol (napr. rodinný dom).

Časť III.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Kontrola

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: Kontrolór obce, poslanci obecného zastupiteľstva.

Článok 21

Priestupky a pokuty

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,

e) koná v rozpore s § 33 písm. b),

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9,

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,

2. Za priestupok podľa písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,

3. Priestupky podľa písm. a) až k) prejednáva obec.

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov.

5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu obce.

6. V blokovom konaní priestupky prejednávajú poverení zamestnanci obce uložením pokuty do 33,00 eur.

Článok 22

Záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platným právnych predpisov

2. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Jalšovíku č.56/2015 zo dňa 14.12.2015 a má pôsobnosť na celom území obce Jalšovík.

3. Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Jalšovíku.

4. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Jalšovíku č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jalšovík.

Adriana Vicianová
starostka obce

VZN vyvesené dňa: 15.12.2015
VZN zvesené dňa: 31.12.2015