O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Spoločný obecný úrad....
Zverejňovanie....
Verejné obstarávanie....
Správne konania
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Šport....
Spoločenská rubrika....
Orgány verejnej správy
Civilná ochrana....
Požiarna ochrana....
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Video
SpravodajstvoPočet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 02/2011


Obec Jalšovík podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/19920 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík

č. 2/2011

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1

Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov.

§ 2

Poplatník

Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),

b) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

§ 3

Platiteľ poplatku

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov zástupca určený spoluvlastníkmi.

§ 4

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 tohto nariadenia.

2) Poplatková povinnosť zaniká:

a) dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo vyradením z evidencie obyvateľstva,

b) dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce na základe predloženého výpisu z listu vlastníctva,

c) dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území obce, doložením dokladu o ukončení nájomnej zmluvy,

d) dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce, predložením oznámenia o ukončení podnikateľskej činnosti,

e) ukončením činnosti právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

f) predložením iného dokladu potvrdzujúceho zánik poplatkovej povinnosti.

§ 5

Sadzba poplatku

1) Obec Jalšovík ustanovuje paušálny poplatok kde základná sadzba poplatku je pre poplatníka určeného v § 2 tohto nariadenia 0,0437 € (16 € osoba, ukazovateľ produkcie a rok) na osobu a ukazovateľ produkcie na kalendárny deň.

2) Obec Jalšovík ustanovuje v zmysle § 79 ods. 4 písm. a) zákona 582/2004 Z. z. hodnotu koeficientu 1.

§ 6

Určenie poplatku

1) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa na osobu, ukazovateľ produkcie a kalendárny deň.

2) Obec Jalšovík určuje poplatok na kalendárny rok ako:

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa § 2 písmena a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a priemerného počtu zamestnancov vynásobený koeficientom 1 ak ide o poplatníka podľa § 2 písmena b) tohto nariadenia.

§ 7

Oznamovacia povinnosť

1) Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. a to do jedného mesiaca:

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok,

b) odo dňa keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,

c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov ohlásiť obci:

 • svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, vzťah k nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba podľa § 2 písm. a). Poplatník v zmysle § 2 písm. b) tohto nariadenia ohlási názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá podniká uvedie aj ročné číslo, číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť,
 • identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona 582/2004 Z. z.,
 • údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 6 tohto nariadenia spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje.

2) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok.

§ 8

Vyrubenie a platenie poplatku

1) Poplatok obec poplatníkovi vyrubí platobným výmerom na príslušný kalendárny rok. Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to do 30. apríla a 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

2) Poplatok nižší ako 32 € je splatný naraz do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.

3) Ak poplatková povinnosť pre poplatníka podľa § 2 tohto nariadenia vznikla v priebehu kalendárneho roka, je platobný výmer splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

§ 9

Zníženie poplatku

1) Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 0,0218 € za osobu a kalendárny deň ak poplatník preukáže:

a) že v určenom období dlhodobo t. j. 6 po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Poplatník je povinný uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do 31, augusta príslušného kalendárneho roka,

b) že z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania je ubytovaný mimo územia trvalého pobytu (výnimkou sú študenti prvého ročníka). Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do 31. januára príslušného kalendárneho roka doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku,

c) že sa zdržiava mimo obce a predloží doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad v inej obci, ktorý platí na základe prechodného pobytu alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území inej obce. Žiadosť o zníženie poplatku s dokladom o zaplatení predloží správcovi do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

2) Ak poplatník spĺňa viac podmienok uvedených v § 9 tohto nariadenia, poskytne správca poplatku úľavu len z jedného dôvodu.

3) Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku:

 • Pracovné víza
 • Potvrdenie o štúdiu
 • Potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
 • Doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
 • Potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
 • Potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
 • Vo výnimočných prípadoch je možné predložiť čestné prehlásenie podpísané dvoma identifikovateľnými susedmi (meno, priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa, podpis)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci. V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich overený preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do kedy bol (bude) poplatník v zahraničí alebo mimo územia obce.

4) V prípade, že podmienky na zníženie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období, je nutné predložiť doklady pre zníženie za každé zdaňovacie obdobie.

§ 10

Odpustenie poplatku

1) Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a ktorá:

a) sa počas kalendárneho roka zdržiava na území obce menej ako 30 dní a viac ako 2 roky je mimo územia obce z dôvodu pobytu v zahraničí (napr. pracovný pobyt, študijný pobyt a pod.),

b) je umiestnená v domove alebo v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení.

2) Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku predloží do 31. januára príslušného kalendárneho roka doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. Podmienky uvedené v bode 1 musí poplatník spĺňať ba celé určené obdobie.

3) Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku:

 • Pracovné víza
 • Potvrdenie o štúdiu
 • Potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
 • Doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
 • Potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
 • Potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
 • Sobášny list
 • Potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich overený preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do kedy bol (bude) poplatník v zahraničí alebo mimo územia mesta.

§ 11

Záverečné ustanovenia

1) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2) Obecné zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa12.12.2011 uznesením č. 41/2011 počtom hlasov 5 z 5 prítomných poslancov.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2012.

Dátum zverejnenia: 13.12.2011

 

Vladimír Balko
Starosta obce