O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Spoločný obecný úrad....
Zverejňovanie....
Verejné obstarávanie....
Správne konania
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Šport....
Spoločenská rubrika....
Orgány verejnej správy
Civilná ochrana....
Požiarna ochrana....
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Video
SpravodajstvoPočet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2012


Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík

č. 3/2012

o verejnom poriadku na území obce

Obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a § 22 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

ČLÁNOK I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel nariadenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Jalšovík o verejnom poriadku na území obce (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť pravidlá pre udržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce a vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov obce.

2. Toto nariadenie je záväzné pre obyvateľov obce, návštevníkov obce, právnické a fyzické osoby, podnikajúce alebo pôsobiace na území obce, pre vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností, verejných priestranstiev a zariadení verejného priestranstva na území obce.

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie najmä:

a) verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou občianskeho spolunažívania, vytvárania zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce,

b) verejným priestranstvom - všetky miesta, ktoré slúžia na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom používať,

c) miestnou komunikáciou - všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce,

d) nehnuteľnosťami - pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom 3/,

e) zariadenia verejného priestranstva - predmety, ktoré sú trvalo alebo dočasne umiestnené na verejnom priestranstve, napr. kontajnery, zariadenia verejného osvetlenia, ochranné prístrešky na zastávkach verejnej dopravy, cestovné poriadky, dopravné značky, orientačné a informačné tabule, reklamné a pod.,

f) verejnou zeleňou - plochy zelene v sídlach aj mimo nich, ktoré sú voľne prístupné obyvateľom - súbor drevín (stromov a kríkov), bylín a neživých prvkov verejného priestranstva a verejnosti prístupného miesta a tvorí prírodnú časť životného prostredia obce,

g) nočný kľud je doba určená pre zabezpečenie zdravého a nerušeného pokoja a odpočinku obyvateľov obce,

h) užívateľ - vlastník alebo správca alebo nájomca, (užívateľ) nehnuteľnosti. V prípade, že povinnosti, vyplývajúce z tohto nariadenia nie sú vzájomne upravené medzi vlastníkmi a nájomcom (užívateľmi), resp. správcom, je za plnenie povinností, vyplývajúcich z tohto nariadenia zodpovedný vlastník,

i) za túlavé zviera sa považuje zviera voľne pohybujúce sa na území obce bez dohľadu osoby.

ČLÁNOK II.

DODRRŽIAVANIE ČISTOTY A VEREJNÉHO PORIADKU

§ 3

Dodržiavanie čistoty na verejných priestranstvách

1. Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvá spôsobom, zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľností, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia (pôdy, vodných tokov, podzemných vôd, ovzdušia a pod.).

2. Verejné priestranstvo je možné používať aj iným spôsobom, a to ako zvláštne užívanie 4/ alebo osobitné užívanie 5/, avšak len na základe rozhodnutia alebo povolenia obce.

3. V záujme vytvárania zdravého životného prostredia, zdravého spôsobu života obyvateľov obce a estetického vzhľadu obce sa na verejných priestranstvách zakazuje najmä:

a) odhadzovať odpady 6/ (smeti, papier, ohorky z cigariet, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia, zeleniny, cestovné lístky a iné odpady), mimo odpadových nádob, resp. miest na to určených obcou, znečisťovať okolie vyberaním odpadu z odpadových nádob,

b) znečisťovať verejné priestranstvo vykonávaním telesnej potreby, hygieny, zvratkami, pľuvaním, žuvačkami,

c) znemožňovať odvoz komunálneho, resp. iného odpadu parkovaním, zastavením, resp. státím vozidla pred stanovišťom zberných nádob a na prístupovej komunikácií k stanovišťu,

d) vyhadzovať, vymetať a inak vynášať odpady všetkého druhu z domov, obchodných prevádzok, prevádzok ambulantného (stolového) alebo stánkového predaja, prevádzkových miestností a iných objektov a ukladať ich mimo smetných nádob 6/,

e) čistiť a umývať dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, alebo inak znečisťovať priestranstvo odpadovými vodami a inými znečisťujúcimi tekutinami, s výnimkou nevyhnutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a evidenčných čísiel motorových vozidiel, f) vypúšťať, resp. vylievať splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny,

g) ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať zariadenia verejného priestranstva, napr. dopravné a iné orientačné a informačné zariadenia,

h) znečisťovať verejné priestranstvá, steny nehnuteľností a ostatných objektov na území obce, verejno-prospešné zariadenia a ostatné zariadenia verejného priestranstva (napr. autobusové zastávky, a pod.) maľovaním, striekaním (sprejovaním), lepením textov a obrazcov,

i) skladovať stavebné materiály, stavebný odpad, palivo a škváru, ľahko zápalné, horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky bez povolenia obce,

j) zakladanie otvorených ohňov,

k) grilovať alebo opekať na verejnom priestranstve s výnimkou podujatí organizovaných obcou alebo so súhlasom obce,

l) poškodzovať verejnú zeleň (odcudzovať a trhať kvety, lámať konáre alebo inak poškodzovať kvety, stromy a kríky), nedodržiavať zákazy a pokyny obce,

m) skladovať akýchkoľvek materiál, nepotrebné predmety, kovový šrot na verejných priestranstvách, pri kontajneroch a na verejnej zeleni, okrem dní organizovaného zberu komunálneho odpadu 6/,

n) vykonávať akúkoľvek činnosť, smerujúcu k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu verejného priestranstva, alebo zariadenia verejného priestranstva.

4. Skladať a nakladať tovar a materiál na verejnom priestranstve sa povoľuje len vtedy, ak to nie je možné vykonať bez zvláštnych ťažkostí inde. Nakladanie a skladanie tovarov, materiálov, výrobkov a obalov sa musí vykonávať bezodkladne a bez zbytočných prieťahov. Predmety určené k naloženiu môžu byť na verejnom priestranstve pripravené len bezprostredne pred odvozom a nesmú ohrozovať čistotu a bezpečnosť. Pôvodca prípadného znečistenia, resp. poškodenia (odosielateľ, dopravca, alebo príjemca nákladu) po naložení a zložení nákladu je povinný verejné priestranstvo ihneď očistiť a dať do pôvodného stavu.

5. Vlastník, správca, nájomca, alebo užívateľ nehnuteľnosti (ďalej užívateľ nehnuteľnosti) hraničiacej s verejným priestranstvom sa za účelom dodržiavania čistoty a verejného poriadku:

a) stará o svoj pozemok takým spôsobom, najmä však kosením, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín, burín a dodržiava ostatné povinnosti pri údržbe zelene tak, aby nenarúšal vzhľad a životné prostredie obce,

b) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich, pochádzajúce neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce,

c) udržiava nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp. iných nežiaducich živočíchov a v prípade potreby vykonáva jej deratizáciu (dezinsekciu, dezinfekciu a pod.),

d) zo striech odstraňuje nahromadený sneh, príp. cencúle, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života a zdravia osôb,

e) vetvy a konáre stromov, kríkov a rastlín, presahujúcich cez ploty upravuje tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke a vykonávaniu údržby miestnych komunikácií.

§ 4

Dodržiavanie verejného poriadku

1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami. 2. Na verejných priestranstvách sa zakazuje:

a) obťažovať občanov fyzickými útokmi, nadávaním a ďalšími konaniami, ktoré na verejnom priestranstve a miestach verejne prístupných vzbudzujú verejné pohoršenie,

b) predávať tovar bez povolenia príslušných úradov a predávať tovar mimo priestranstiev na to určených bez povolenia obce,

c) akýkoľvek slovný alebo grafický prejav na verejnom priestranstve alebo na zariadeniach verejného priestranstva, ktorým by boli porušené zásady rovnakého zaobchádzania spočívajúce v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

§ 5

Dodržiavanie nočného kľudu

1. Nočný kľud je čas od 22.00 hod do 6.00 hod nasledujúceho dňa.

2. Nočný kľud nesmie byť rušený hlasným alebo hlasovým prejavom, t.j. obťažujúcim, nežiaducim alebo neprimeraným hlasným zvukom technických zariadení alebo hlasovým zvukom osôb nad mieru primeranú pomerom v danom čase a mieste obvyklú hlukovými prejavmi nad mieru (napr. hlasitým spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, hlučným prejavom a pod.).

3. Tento zákaz sa nevzťahuje:

a)na podujatia organizované obcou alebo oznámené a schválené obcou,

b) pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, usporiadaných obcou pre širokú verejnosť, za podmienok zabezpečenia verejného poriadku zo strany obce a zúčastnených strán,

c) na deň 31.12. od 8.00 hod do 24.00 hod a 1.januára od 00.00 hod do 05.00 hod

d) v prípadoch iných činností, ktoré nemožno vykonať v inom čase, a to najmä zimnej údržby komunikácií, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod..

§ 6

Čistenie miestnych komunikácií

1. Každý, kto svojou činnosťou spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, je povinný ho na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. vykonať nápravu.

2. Zakazuje sa zhŕňať zmetené nečistoty na miestnu komunikáciu, verejnú zeleň, do potoka alebo tieto spaľovať.

3. V prípade snehovej alebo inej kalamity je povinná fyzická alebo právnická osoba uposlúchnuť výzvu obce s určením podmienok pre likvidáciu kalamity.

§ 7

Používanie pyrotechnických výrobkov

1. Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov s výnimkou od 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 10.00 hod.

2. Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie banského úradu, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu 9/.

§ 8

Umiestňovanie plagátov a reklamných zariadení

1. Je zakázané vylepovať plagáty, reklamné pútače mimo určených plôch.

2. Vylepovať plagáty možno len na miestach - na to určených obcou alebo so súhlasom užívateľa nehnuteľnosti.

3. Vylepovať plagáty na iných miestach viditeľných z verejných priestranstiev, vo vnútri výkladových vitrín možno len so súhlasom užívateľa nehnuteľnosti, prevádzky, ktorí po strate aktuálnosti plagátu sú zodpovední za ich odstránenie.

4. Škodu spôsobenú znečistením verejného priestranstva alebo zariadenia verejného priestranstva od vylepených plagátov je povinná uviesť do pôvodného stavu fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju zavinila. Ak sa tak nestane ani po upozornení, urobí tak obec na náklady pôvodcu spôsobenej škody.

§ 9

Odchyt túlavých zvierat

1. Obecný úrad zabezpečí odchyt túlavých zvierat na území obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

2. Odchytené túlavé zvieratá budú umiestnené odo dňa odchytenia v útulku alebo v karanténnej stanici pre zvieratá. Oznam o odchytení zvierat bude oznámený v miestnom rozhlase, vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. V prípade, že sa majiteľ túlavého zvieraťa v zákone stanovenej lehote neprihlási na obecnom úrade, v útulku túlavých zvierat alebo karanténnej stanici, túlavé zviera bude odpredané prípadnému záujemcovi, resp. usmrtené.

3. Ak si to vyžiada zhoršená nákazová situácia vo výskyte besnoty na území obce, po nariadení okresnej protinákazovej komisie budú túlavé zvieratá usmrtené s výnimkou tých, ktoré poranili človeka.

4. Náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o zviera v útulku, karanténnej stanici, prípadne s usmrtením zvieraťa, hradí majiteľ túlavého zvieraťa, v prípade že nie je známy, obec.

ČLÁNOK III.

KONTROLA A SANKCIE

§ 10

1. Vykonávať kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení:

  • poverený zamestnanec obce,
  • poslanci obecného zastupiteľstva obce,
  • hlavný kontrolór obce

2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok, za ktorý môže obec uložiť sankciu podľa § 11 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 6.638 €.

ČLÁNOK IV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č. 74/2012.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

Vladimír Balko
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.12.2012

Zvesené z úradnej tabule dňa 31.12.2012


POZNÁMKY:

1/zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

2/§ 2, ods. 2, písm. g zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3/zák.č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov

4/§ 8, ods. 1 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

5/č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

6/zák.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7/§ 9, ods. 1 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

8/§ 9a, ods. 4 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

9/zák.č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

air max pas cher

Louis Vuitton Pas Cher

Louis Vuitton Sac