O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Spoločný obecný úrad....
Zverejňovanie....
Verejné obstarávanie....
Správne konania
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Šport....
Spoločenská rubrika....
Orgány verejnej správy
Civilná ochrana....
Požiarna ochrana....
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Video
SpravodajstvoPočet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 03/2015


 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JALŠOVÍK

č. 3/2015

o umiestňovaní volebných plagátov

Obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 181/2014 Z. z.) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí.

§ 2

Vyhradenie miest na vylepovanie volebných plagátov

Obec Jalšovík vyhradzuje kandidujúcim subjektom na umiestňovanie volebných plagátov nasledovné miesta - úradné tabule, informačné tabule nachádzajúce sa:

a) pred Obecným úradom, Dolný Jalšovík, s. č. 23

b) pri Spoločenskom dome, Horný Jalšovík, s. č. 49

c) pri budove COOP Jednota, Dolný Jalšovík, s. č. 20

§ 3

Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov

1. Obec na vyhradených miestach podľa § 2 tohto nariadenia určí miesto pre každý kandidujúci subjekt po zaregistrovaní kandidátnych listín štátnou komisiou pre voľby a určení čísla, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Vyhradená plocha podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

2. Kandidujúci subjekt môže v obci umiestniť volebné plagáty na vyhradenom mieste až po zaregistrovaní politickej strany alebo koalície štátnou komisiou pre voľby.

3. Kandidujúci subjekt pred umiestnením volebných plagátov v obci požiada obec o určenie vyhradeného miesta a o odomknutie úradnej tabule.

4. Umiestňovanie volebných plagátov na iných miestach ako sú vyhradené v § 2 tohto nariadenia je zakázané.

§ 4

Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík č. 2/2006 zo dňa 22.9.2006 o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane.

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík na svojom rokovaní dňa 14.12.2015 uznesením č. 58/2015.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Adriana Vicianová
starostka obce

V Jalšovíku dňa 14.12.2015

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2015
Zvesené z úradnej tabule dňa 31.12.2015