O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Spoločný obecný úrad....
Zverejňovanie....
Verejné obstarávanie....
Správne konania
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Šport....
Spoločenská rubrika....
Orgány verejnej správy
Civilná ochrana....
Požiarna ochrana....
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Video
SpravodajstvoPočet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 1/2013


Všeobecne záväzné nariadeni obce JALŠOVÍK

č. 1/2013

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §4, ods.3, písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36, písm. b) a c) zákona NR SR č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto: všeobecne záväznom nariadení:

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,

b) spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 9.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

4. Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou budú v plnom rozsahu obnovené bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

§ 3

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:

a) pred obecným úradom obce č. 23,

b) pred spoločenským domom č. 49.

3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v ods. 2 oznámi obec, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve.

§ 4

Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp

Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku,) starosta obce zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp. Náhradné odvádzanie odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

§ 5

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve,

b) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou,

c) dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.

§ 6

Práva a povinnosti producentov odpadovej vody

Producent odpadovej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a) má právo v čase náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp na náhradné odvádzanie odpadových vôd a ich zneškodňovanie,

b) je povinný oznámiť obecnému úradu obce potrebu náhradného odvedenia alebo zneškodnenia odpadových vôd.

§ 7

Sankcie

1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €.

2. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou - podnikateľ je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 € .

§ 8

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík č. 1/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík na svojom zasadnutí dňa 29.11.2013.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

V Jalšovíku

Vladímír Balko
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 03.12.2013

Zvesené z úradnej tabule dňa: 18.12.2013