Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo jelongchamp saczastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končíSac Louis Vuitton Pas Cherzložením sľubu poslancov novozvoleného obecného Sac Louis Vuitton Pas Cherzastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:sac longchamp

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.nike scarpeObecné zastupiteľstvo v obci Jalšovík má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatnýchsac a main longchamporgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §new balance shoes11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v Louis Vuitton Sito Ufficialespojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce.


Súvisiace odkazy: Obec,
Článok je tlačený zo stránky www.jalsovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk