Zoznam VZN

Rok 2017
N1/2017 NÁVRH VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2015
01/2015 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
02/2015 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
03/2015 VZN o umiestňovaní volebných plagátov

Rok 2013
1/2013 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpado

Rok 2012
01/2012 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
02/2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
03/2012 VZN o verejnom poriadku na území obce

Rok 2011
01/2011 VZN o dani z nehnuteľnosti
02/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Článok je tlačený zo stránky www.jalsovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk