VZN číslo 01/2012


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JALŠOVÍK

č. 1/2012 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

Obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 39 ods. 4 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

§ 2

Systém zberu odpadov

Na území obce je zavedený systém zberu odpadov:

a) separovaný zber odpadov,

b) zmiešaný zber odpadov (zvyšok komunálneho odpadu, ktorý zostal po vyseparovaní jednotlivých zložiek odpadu),

c) množstvový zber odpadov.

§ 3

Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

1) Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob – kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu a pre separovaný zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu farebné polyetylénové vrecia.

2) Vlastník nehnuteľnosti je povinný:

a) na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných nádob a polyetylénových vriec zodpovedajúcich systému zberu a prepravy komunálneho odpadu a zložiek komunálneho odpadu,

b) určiť stanovište zberných nádob prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je možné, po dohode s obcou alebo s vlastníkom pozemku doriešiť stanovište,

c) starať sa o prístup k zberným nádobám a čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob,

d) ukladať komunálny odpad do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich komunálny odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie pracovníkov zmluvne oprávnenej osoby,

3) Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:

a) ukladať do zberných nádob tekutý odpad,

b) preťažovať zbernú nádobu – kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu, t. j. ukladať do nej odpad, ktorý prevyšuje 50 kg,

c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách,

d) poškodzovať zberné nádoby,

e) ukladať nebezpečný odpad,

f) ukladať zložky komunálneho odpadu, ktoré sa separujú podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.

4) Vlastník nehnuteľnosti je povinný v deň odvozu komunálneho odpadu umiestniť zberné nádoby na určené miesto a zabezpečiť k zberným nádobám prístup.

§ 4

Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov

1) Na území obce pre držiteľov odpadu a vlastníkov nehnuteľností, ktorí ukladajú komunálny odpad do zberných nádob KUKA 110 l a farebných polyetylénových vriec sa uplatňuje intervalový systém zberu.

2) Prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce MARIUS PEDERSEN, a. s. Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš.

3) Počet a typ zberných nádob a interval odvozu komunálneho odpadu:

a) každý držiteľ odpadu je povinný používať typ zberných nádob na komunálny odpad zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie,

b) pre držiteľov odpadu, ktorí užívajú zberné nádoby KUKA 110 l minimálny počet je 1ks.

c) Interval odvozu sa zabezpečuje 1x za dva týždne vždy vo štvrtok.

4) O zbere komunálnych odpadov bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

5) Obec Jalšovík zneškodňuje komunálny odpad na skládke odpadov PRIEMSTAV Veľký Krtíš.

§ 4a

Množstvový zber

1) Množstvový zber odpadov je zavedený pre právnické osoby a fyzická osoba podnikateľ.

2) Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje tri veľkosti zberných nádob, z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:

a) kontajner KUKA 110 l z pozinkovaného plechu,

b) farebné polyetylénové vrecia,

c) mobilný veľkoobjemový kontajner.

3) Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval odvozu komunálnych odpadov:

a) jedenkrát za dva týždne,

b) jedenkrát za mesiac.

4) Výber zbernej nádoby a individuálne určenie intervalu odvozu komunálneho odpadu je pôvodca komunálneho odpadu povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia alebo do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok.

5) Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.

§ 5

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov

1) Na území obce sa pre pôvodcov drobných stavebných odpadov z bežných udržiavacích prác, zabezpečovaných fyzickou osobou sa na zber drobných stavebných odpadov uplatňuje intervalový systém zberu.

2) Prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečuje na území obce MARIUS PEDERSEN Veľký Krtíš.

3) Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz drobných stavebných odpadov 2 x za rok, v mesiacoch apríl a október.

4) O zbere drobných stavebných odpadov a o mieste pristavenia mobilných veľkoobjemových kontajnerov bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

5) Zmluvne oprávnená osoba zneškodňuje drobné stavebné odpady na skládke odpadov PRIEMSTAV Veľký Krtíš.

§ 5a

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu

1) Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber biologicky rozložiteľného odpadu uplatňuje intervalový systém zberu.

2) Prepravu a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečuje na území obce MARIUS PEDERSEN Veľký Krtíš.

3) Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1 x za mesiac v období od mesiaca marec do novembra kalendárneho roka. V prípade potreby obec zabezpečí zber odpadu v častejšom intervale.

4) O zbere biologicky rozložiteľného odpadu a o mieste pristavenia mobilných veľkoobjemových kontajnerov bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

5) Zmluvne oprávnená osoba zneškodňuje biologicky rozložiteľný odpad na skládke odpadov PRIEMSTAV Veľký Krtíš.

§ 5b

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania elektroodpadov

1) Na území obce pre držiteľov elektroodpadu sa na zber elektroodpadov uplatňuje intervalový systém zberu.

2) Prepravu a zneškodňovanie elektroodpadov zabezpečuje na území obce MARIUS PEDERSEN Veľký Krtíš.

3) Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz elektroodpadov 2 x za rok, v mesiacoch apríl a október. V prípade potreby obec zabezpečí zber elektroodpadu v častejšom intervale.

4) O zbere elektroodpadov a o zbernom mieste bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

5) Zmluvne oprávnená osoba nakladať s odpadmi odovzdá elektroodpad spracovateľovi elektroodpadu alebo ho odovzdá do zariadenia na zber elektroodpadov.

§ 6

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu

1) Na území obce pre držiteľov odpadu sa na zber objemného odpadu uplatňuje intervalový systém zberu.

2) Prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie objemného odpadu zabezpečuje na území obce MARIUS PEDERSEN Veľký Krtíš.

3) Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz objemného odpadu 2 x za rok, v mesiacoch apríl a október.

4) O zbere objemného odpadu a o mieste pristavenia mobilných veľkoobjemových kontajnerov bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

5) Zmluvne oprávnená osoba zabezpečuje zhodnocovanie a zneškodňovanie objemného odpadu na skládke odpadov PRIEMSTAV Veľký Krtíš.

§ 7

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov

1) Na území obce sa zabezpečuje zber a preprava týchto nebezpečných odpadov: opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, žiarivky, staré liečivá a odpad obsahujúci ortuť.

2) Držiteľ odpadu je povinný z komunálneho odpadu vytriediť nebezpečný odpad v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku.

3) Na území obce pre držiteľov odpadu sa zber nebezpečných odpadov uplatňuje intervalovým zberom.

4) Prepravu a zneškodňovanie nebezpečných odpadov zabezpečuje na území obce MARIUS PEDERSEN Veľký Krtíš.

5) Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz nebezpečných odpadov 2 x za rok, v mesiacoch apríl a október. Počet, typ a umiestnenie zberných nádob určuje zmluvne oprávnená osoba po dohode s obcou.

6) O zbere nebezpečných odpadov a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

7) Zneškodňovanie nebezpečného odpadu zmluvne oprávnená osoba zabezpečuje v zariadeniach na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

§ 8

Systém zberu, prepravy a zhodnocovania vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

1) Na území obce sa zabezpečuje separovanie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:

a) papier a lepenka,

b) sklo,

c) textílie,

d) plasty,

e) kombinované obaly,

f) kovy,

g) opotrebované pneumatiky.

2) Pre separovane zbierané jednotlivé zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty) obec určuje farebné polyetylénové vrecia na jednotlivé zložky komunálneho odpadu. Pre papier sa určuje zelené polyetylénové vrece, pre sklo sa určuje biele polyetylénové vrece a plasty sa určuje modré polyetylénové vrece.

3) Pre separovane zbierané zložky komunálneho odpadu (papier a lepenka, textílie, kombinované obaly, kovy, opotrebované pneumatiky) obec určuje osobitné zberné nádoby, ktoré v deň ich zberu budú umiestnené pri obecnom úrade a pri spoločenskom dome na Hornom Jalšovíku.

4) O zbere vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

5) Držiteľ separovaného odpadu je povinný umiestniť stanovište polyetylénových vriec prednostne na vlastnom pozemku, v prípade že to nie je možné, po dohode s obcou alebo s vlastníkom pozemku doriešiť stanovište.

6) Prepravu a zhodnocovanie separovaného odpadu zabezpečuje na území obce zmluvne oprávnená osoba MARIUS PEDERSEN Veľký Krtíš.

7) Každý držiteľ odpadu je povinný vlastniť minimálne po jednom polyetylénovom vreci na každú zložku separovaného odpadu. Odvoz separovaného odpadu sa uskutočňuje 1x za dva mesiace.

§ 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2) Zrušuje sa: Všeobecne záväzné nariadenie obce Jalšovík o odpadoch č. 2/2003 z 13.12.2003.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012 uznesením č. 73/2012.

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Jalšovíku dňa 14.12.2012

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.12.2012

Zvesené z úradnej tabule dňa 31.12.2012

Vladimír Balko v. r.
starosta obce

 

air max tn

Louis Vuitton Sac

Sac A Main Louis Vuitton Pas Cher


Článok je tlačený zo stránky www.jalsovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk